👨‍🦽

Man in Manual Wheelchair

:man_in_manual_wheelchair:


Title
Man
Name
MAN
Rune
👨
Ord
128104
Bytes
4
Name
ZERO WIDTH JOINER
Rune
Ord
8205
Bytes
3
Title
Manual Wheelchair
Name
MANUAL WHEELCHAIR
Rune
🦽
Ord
129469
Bytes
4